OMSORGSPARTIET – PARTIET FOR DEI PARTILAUSE

Omsorgspartiet (OP) – et nytt friskt parti for deg.
Så nytt og så friskt, at det finnes ikke en gang.
Men du vet, ikke en gang Omsorgspartiet vil favne alle.
I objektivitetens navn – vil den bare favne dem med bena på bakken, og med det enkle levevis i behold.
Det skal være stor grad av likhet og rettferdighet, men det skal også belønne skapelse og utvikling.
Det skal være mulig å bli rik, det skal være mulig å lykkes, og få noe igjen for det,
men det skal være mindre mulig å falle helt utenom, uten hjelp.

Ja hva står så Omsorgspartiet for:

Jo her skal man og kvinne være likeverdige,
akkurat som kvinne og mann.
De skal kunne finne, og leve ut kjærligheten på sitt vis, uten å måtte tenke på hvilket kjønn dem selv er, eller hvilket kjønn de forelsker seg i.
Er du glad i noen, så er du det (innenfor loven selvfølgelig – hvis loven er fornuftig).
I en virkelig verden, så er det nok å komme ut av eget skap, finne den man er glad i, og leve godt med det.
Det skal ikke lenger være nødvendig med festival for den ene eller andre legning, men vi skal arbeide offentlig for en “Glad-i-min….” festival.
Der du går hånd i hånd med den, eller de, du er glad i.

Men det skal ikke kunne innføres noe ord som heter HEN – det skal kun finnes HUN og HAN, og forelsker de seg, så blir det DEM.
“Fødeforelder” skal erstattes med et ord fra gamle dager, nemlig mor/mamma, og “person med penis som ikke kan føde”, skal forkortes til “Mann”, hvis benevnelse etter forplantning blir Far/pappa.  Lensmann, fylkesmann, og andre ord som har lange tradisjoner, kan tas i bruk igjen.
Lensmann skal inn igjen.
Kjønnsnøytrale ord skal kun forekomme der de føles naturlige.
Altså ikke som et oppkonstruert ord.

Tro – ja det er viktig å tro.
Tro på seg selv, sine egne, og sine muligheter.
I samarbeid først og fremst, men også som et selvstendig individ.
Å tro på noe annet, er opp til den enkelte.
Men statsstøtte til tro, vil ligge langt fra Omsorgspartiets pengebruk.
Tror du nok, så er det vilje til å finne økonomi.
Ingen skal nektes å tro på noe, men trosaktivisme er ikke ønskelig.

Kirkene skal vi imidlertid ta vare på.
De skal ivaretas på offentlige midler.
Kirken er på en måte kulturhus, folkehus, og sted for rekreasjon og tanker.
I kriser, er det tradisjon for oss å oppsøke en kirke, og slik skal det være.
Det skal vi ha økonomi for.

Nasjonen vår skal vi sette høyt.
Landet vårt skal vi beskytte og verne.
Flagget vårt skal æres.
Grensene skal ha større tyngde enn nå.  Men det skal ikke være vanskelig for broderfolk å omgås.
Schengen opphører for vår del, men den skandinaviske enighet om fri ferdsel over felles grense ivaretas.

Tollvesenet skal bygges ut, og ved alle trafikkerte overganger skal det være et Tollsted, eller et tollers hus.
Noen av disse kan være slik organisert, at det bor en toller der, som agerer på regjeringens vegne mht å senke eller åpne en bom.
Vi skal i større grad ha grensekontroll, og oversikt ved enhver grense ennå.
Det skal ikke bli vanskeligere å besøke landet vårt, men det skal være vrient å komme inn for å utføre kriminelle handlinger, og reise ut att, uten at du er registrert, observert, eller på annen måte sporbar.

Omsorgspartiet skal ha en sosialistisk grunnfilosofi, og kanskje være det partiet som tar vare på folk flest.
Vi skal ha et godt utbygd helsevesen, og mindre sjukehus med godt utdannet personell, vil være tilgjengelig nær de fleste.
Storsjukehusdrift skal være et supplement – ikke komme i stedet for.
Direktører i sykehus, uten kunnskap av drift, helse, eller viser annen dyktighet til å favne og skape drift nær DEG, skal finne seg andre jobber.
Godt utbygde gamlehjem kan gjerne være i samme bygg, som nærsjukehuset, og det er ikke noe problem, snarere tvert imot, om det er integrert en barnehage innenfor samme areal, hvor de gamle og de helt unge kan omgås, utveksle historier, og hvor det skal være rom for omsorg mellom generasjoner.
Da får på en måte alle en besteforelder, og alle et barnebarn, noe vi tror kan motvirke demens og andre aldersrelaterte sjukdommer.
Gamle par skal kunne bo på felles rom, men det skal i økende grad, være slik at par kan ha tilgang til en mini-leilighet på sitt aldershjem, så følelsen av hjem, opprettholdes.
Dette betyr investeringer, arbeidsplasser, og god trivsel, og til slutt – skattekroner for kommunen.
Pandemien har vært håndtert bra av den sittende regjering, men krisepakkene, har i noen tilfeller vært i mot økonomiske grunnfilosofier, dvs der hvor investorer har tatt sjanser, har de nå fått opptil 80 millioner i måneden av staten, for at risiko ble tatt bort.  Det er sugerør inn i fremtidens pengekasse, og skal ikke være mulig i et samfunn styrt av Omsorgspartiet.
Her skal krisepakker formes slik at de ivaretar familiene/arbeidstakerne som blir rammet, men på en slik måte at de stimulerer til nytenkning, grûndervirksomhet, og ivaretar plattformen vi alle står på, og skaper i andre omgang arbeidsplasser.  Det kan være at man får 80 prosent arbeidsledighetstrygd, men 120% for å starte opp noe bærekraftig.
Belønn det å skape, men ikke straff stand-by i en pandemi.

Alle mennesker i Norge skal føle likeverd, uansett lyter, mangler, eller mangel på mangler og lyter.
Alle skal gis samme mulighet til arbeid, uavhengig om du er gravid, etableringsfasen, handikappet, autist, eller på annen måte synes å falle utenom – så skal vi som parti, ikke akseptere at noen kategoriserer noen utenfor.  At ikke alle KAN, det må være lov, men ingen skal IKKE ha mulighet.
Partiet skal stå for likhet og små forskjeller, men det skal være rom for, og aksept, for å kunne lykkes,
…og lykkes godt.

Landet vårt skal ikke være fritt å flytte til, men det skal heller ikke være lukket.
Vi skal forholde oss til etiske retningslinjer, men innvandring skal være streng og rettferdig.
Naivitet skal ikke legges til grunn.
Det skal ikke lenger tilflyte kommuner midler for å ta imot flyktninger, men det skal belønnes i annen omgang når man er blitt norsk statsborger.
Midler som før ble brukt til dette, skal overføres til å ta vare på de som har falt utenfor grunnet rus, psykiske, legemlige lidelser, eller som på annen måte trenger hjelp.
Som eksempel kan nevnes, at det å hente hjem en fra gatene i Oslo, skal medfølge økonomiske fordeler, som gjør det verdt å ta vare på alle.

Klima – ja det skal aksepteres at vi har et klima og en natur.
Et klima og en natur, som skal handteres med varlighet og naturlighet.
I Omsorgspartiets verden, kjører man kollektivt i byene, og har en bilpool tilgjengelig hvis nødvendige reiser utenom bykjernen, gjør det påkrevet med bil.
På bygda kjører man det som passer en selv.  Klarer en seg med EL-bil har man det, og ellers kjører man fossil-drevne biler, eller hybrider for den saks skyld.
SNO skal omorganiseres etter behov.  De som har et syn på natur, hvor tradisjoner står høyt, beholder sine arbeidsplasser, og tjener syftet godt.
Det skal ikke lenger være lov å bedøve ville dyr i forskningssammenheng, og samtidig blir det forbudt med all slags teknologi plassert ut på levende ville dyr.
Rovdyr skal telles, og forvaltes.
Der hvor det er konflikter beitedyr, tamdyr innen næring – der vinner behovet for mat frem.
Det blir ikke rom i SNO eller NRK, for personell som har et subjektivt syn på rovdyr.
Objektivitet skal være nr 1, og det er lov å være for eller i mot, men det skal ikke komme i konflikt med fornuftig tankegang.
Ulv skal ha sin plass i skogen, såfremt det ikke er til skade for andre interesser.
Renraset ulv skal ivaretas – men stammen skal være ekte nordisk (med stamtavle minst til før 1900.
Mht fyring så skal flest mulig ha vedfyring tilgjengelig i hus.  Dette har med sikkerhet i kalde perioder å gjøre.
En kan ikke påregne å ha strøm tilgjengelig 100%. spesielt i kalde perioder.i kalde perioder, og med stor mulighet til å spore forbruk, kan unødvendig strømbruk belastes ekstra, men oppvarming av bolig, ikke skal belastes ekstra.
Byggestandarden skal tilbakeføres, og “tette” hus skal ikke lenger forekomme, men moms for installasjon av jordvarme etc, skal tilbakeføres etter ferdigattest.

Sport og idrett skal endre karakter.
Breddeidrett skal ligge til grunn, og motta størst offentlig støtte.
Idrettslag som har store aktive medlemsmasser (prosent av innbyggere i grenda) skal belønnes.
Det vil ikke være mulig å ha spillere på lag (fotball-lag og lignende) som ikke har bostedsadresse i bygda/grenda/byen.
Det betyr tilflytting og skattekroner for kommunen, og større interesse for lagene igjen.

Alle skal opptjene sparing på skattebeløpet sitt gjennom helseforebyggende tiltak.
Det skal utarbeides et system som gjør at du kan opparbeide et fradrag (med maksbeløp) ut fra hvor mange km i året du går, løper, svømmer etc.
I tillegg skal få fraværsdager belønnes via fradrag, men ikke gå på bekostning av å komme litt sjuk på jobb.
Vi har sett under pandemien, at de uten fravær gjennom førti år, kanskje har ført til at fraværet har vært stort.
Hjemmekontor skal være første mulighet til å arbeide, men også som egenmelding.
Du skal kunne arbeide hjemme under sjukdom, hvis mulig
Alle arbeidsplasser skal i høyest mulig grad, sørge for at hjemmearbeid er mulig der hvor det er praktisk mulig.
.

KUNNSKAP OG INTEGRERING
Integrering skal bort fra dette departement
Skolen skal utvikles, til å omfavne både vanlig oppmøteskole og hjemmeskole.
Skole skal være det naturlige og vanlig, men i enkelttilfeller skal det være mulig å ha hjemmeskole, når forhold tilsier det.
Skolen skal være et sted å lære, ikke et sted for høring hva du har lært deg selv på fritida i mellom.
Eksamen skal endres, avskaffes, eller utgjøre en mindre del av skolen.
Praktisk og teoretisk skole skal sidestilles, og tilrettelegges, slik at elevene får et naturlig og glidende valg mellom det ene eller begge.
Forskning skal underlegges dette departement, og i ordet skal det forskes på fornuftige ting, samt utvikling av skole som institusjon.
Nytt navn:  KUNNSKAPS OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

BARNE OG FAMILIEMINISTER
Departementet får ansvar for at oppvekst får stor prioritet.
Familier skal ivaretas, ikke overvåkes, og det skal være et godt utbygd nettverk for å fange opp traumer, vanskeligheter, og overgrep.
Departmentet skal utveksle stillinger hvert år med Justis, for at de skal være sterkt knyttet sammen, også med hensyn til oppdagelse.
Mødre og fedres rettigheter skal jevnstilles.
Navn beholdes

FINANSMINISTER
Departementets oppgave skal være å få vekst i Norge.
Budsjett skal ikke kunne påvirkes av lobbyister.
Omgang med rådgivningsselskaper blir totalt forbudt.
Det skal ansettes dyktige mennesker som kan økonomi.

JUSTIS OG BEREDSKAPSMINISTER
Poltiets oppgaver skal være sterkt prioritert.
Ikke minst skal Lensmannen inn igjen på sine kontorer, og være til hjelp for innbyggerne i sitt område.
Namssaker skal overføres til den lokale lensmannen igjen, og krav om saksbehandlingstid, som ikke tar hensyn til at skyldneren kan gjøre opp for seg, skal ikke forekomme.  Det skal være heder å lykkes med innkreving, hvor begge parter følte de kom i mål.
Rådgivning mht økonomi, familie, oppvekst, og forebygging er nøkkelord.
Politidistriktene skal bli noe mindre, uten at det nødvendigvis krever flere lederstillinger.
Oppgave skal desentraliseres.
Generalisten skal være de som er prioritert
Politidirektoratet skal slankes sterkt
En egen enhet for Datasikkerhet, og dataetterforskning skal bygges opp fra bånn, og bli sterkt.
Integrering underlegges Justis

HELSE OG OMSORGSMINISTER
Bent Høie skal få være med å gi råd her.
Forebygging av selvmord og andre psykiske lidelser skal være sterk prioritert.
Det samme skal gjelde de barn og foreldre som lever med diagnoser.
Samfunnet skal bidra med hjelp for å lette, og hjelpe alle til et verdig liv.
I ordet alle vil noen falle utenfor uansett til slutt, men målet skal være der.
Utdanning for å hjelpe mennesker i nød skal legges helt om.
Sjukehusstrukturen skal endres – små enheter underlagt et storsjukehus.
Pri 1 skal være å redde liv – regjeringens mål er å skaffe penger til pri 1
Alle sjukehus skal ha høy standard, godt utdannet personell, eget helikopter.

UTENRIKSMINISTER
Jeg vet hvem jeg ville valgt til stillingen.
Norge skal være klare på egen politikk.
Norge skal være mindre involvert i andre staters anliggende.
NATO skal være høyt prioritert

ARBEIDS OG SOSIALMINISTER
Arbeiderklassen (annen definisjon enn før i verden) skal ha sterkt vern.
God arbeids og tjenesteregler.
arbeid med rusforebygging, og hjelp til rusavhengige skal rives helt ned, og bygges opp på nytt, sett med nye øyne, nye muligheter, og gis prioritet.
Ingen ledere i NAV skal få bonus pga sparte midler, men ansatte som gir resultater for enkeltmennesket, skal ha rett på bonus innenfor sunde normer.
Under her, kommer styring av midler til å ta vare på rusmisbrukere som lever på gata – de skal trygges på sin egen tilpassede måte, for å verne om liv og helse, for dem selv og de rundt dem.

DISTRIKTS OG DIGITALISERINGSMINISTER
Dette blir et distriksdepartement.  Bygda kan aldri digitaliseres.
Departementet skal bedre forholdet by/bygd, og la begge se hverandre, og læres hvorfor man trenger begge deler.
Det skal legges til rette for at det er god butikk å bo på bygda.
Nytt navn:  DISTRIKTSMINISTER

FORSVARSMINISTER
Sier seg selv at vi skal ha et sterkt forsvar
Alle tidligere forsvarsanlegg skal tas igjen med makt og lite betaling.
De skal oppgraderes.  Arbeidsledige skal i størst mulig grad, benyttes til arbeid innenfor forsvar.
Verneplikten blir innført for alle, begge kjønn, og for minst 12 mnd.

KOMMUNAL OG FORNYINGSMINISTER
Departementet fjernes, STATSFORVALTER skal ivareta dialogen mellom kommune og Finans

NÆRINGSSMINISTER
Departementet forsvinner til stor grad til oljedepartementet.
For å bruke opp lokalene, blir det opprettet et energidepartement.
Departementet skal ivareta alle strømproduksjon, se på fornybar energi, og utvikle energi til å være bærekraftig.
Norges befolkning skal få et nytt system for prising, som gjør det lettere å forutse utgifter, kanskje ved at man betaler akonto.
Når vi har vannkraft, har det ikke noe mål at folk skal betale seg ihjel på strøm som er fem ganger dyrere på de tider de er hjemme fra jobb.
Kraftselskapene skal være på norske hender, og det er ønskelig at de statlige.
Fremmede makter skal ikke ha mulighet for eierskap av noe som produserer energi i Norge.

SAMFERDSELSMINISTER
Det blir forbudt å anlegge NYE veier på dyrbar jord.
Der hvor det er nødvendig med nye veger, skal tunneler og undersjøiske muligheter virderes.
Det blir også forbudt å bygge shoppingsentere og parkeringsplasser på dyrkbar jord.
Slike sentre kan i noen tilfeller bygges etter modell Fjellhallen på Gjøvik
I noen tilfeller vil det bli vurdert riving av slike steder hvor det anses som misbruk av mark.
NSB skal tilbakeføres på rett spor.  VY – skal vi ha råd til å fjerne som navn.
NSB skal eie sporvegen, drifta, og transporten.
Togspor skal finne nye steder.
Kollektivtransport skal være billig over alt.
…om den kan finnes over alt, er noe annet, men skal tilstrebes.

LANDBRUK OG MATMINISTER
Departementet vil bli et sterkt departement.
Det skal legges til rette for mer og mer overgang til småbruk.
Kjøttproduksjon, åker og eng, skal styrkes til å gi mat til oss selv.
Import skal ikke begrenses ved lov, men av ønske om å spise mat fra naboen.
Regler som gjør det lite egnet å bruke gamle traktorer, fremfor å kjøpe nye, kan endres.
Sterkt landbruk – eget matlager skal være gjennomgående.
Nytt navn:  LANDBRUKSMINISTER

UTVIKLINGSMINISTER
Avvikles

FORSKNING OG HØYEREUTDANNINGSMINISTER
Avvikles

KULTUR OG LIKESTILLINGSMINISTER
Når omsorgspartiet kommer til makten skal likestilling være det gjeldende.
Det skal derfor kun hete KULTURMINISTER.
Departementet skal ivareta alle type kunst, underholdning, og skaping.
Kreavitet skal være hovedordet på kontoret
Nytt navn:  KULTURMINISTER

OLJE OG ENERGIMINISTER
VI SKAL produsere olje så lenge det er etterspurt.
Samtidig skal forske på fornybar energi – vi skal være ledende.

KLIMA OG MILJØMINISTER
Vi skal ha trua på framtia.
Vi skal ta vare på natur og verne om dyr.
Ulv skal ikke ha eget spesielt vern i Norge.
Rovdyr som er naturlige i norsk fauna, skal ha vern til et visst nivå, deretter forvaltes
Ingen skal måtte føle utrygghet grunnet rovdyr, men ingen kan heller ta loven i egen hånd.
SNO skal styrkes, og de skal undersøke dyrs ve og vel, men ivareta befolkningens ve og vel.
SNO sine ansatte skal rekrutteres i sunde jegermiljøer, og blant folk som har dyrs ve og vel i høysetet.
Det kan høres todelt ut, men vil også i mange sammenhenger gå hånd i hånd.
Som et forsøk kan en organisasjon for ekte naturvern (Ivaretar ALLE dyr og ALL natur),
få et rådgivningskontor i departementet, som skal konsulteres i arbeid med lovarbeid og tiltak ellers.
Det samme gjelder fra jegerstanden.
Vi skal arbeide i lag med andre stater, men klimaktivister skal ikke være toneangivende.
Uhildet forskning skal legges til grunn for politikk.
Målet er at vi skal gjøre vårt for å forbedre klima og miljø i Norge.

FISKERI OG SJØMATMINISTER
Ordet SJØMAT tas ut fra departementets benevnelse, men høre under departementet.
Fiskeri, og eksport av sjømat skal utvikles og forbedres,
Norsk fisk skal være av god kvalitet, og vi skal bevare vårt territorium.

KONKLUSJON

Omsorgspartiet skal bygge fremtiden på det enkle, det gode, det ivaretagende, men gi muligheten for enkeltindividet til å skape suksess og lykkes.
Omsorgspartiet skal bygges på gamle tradisjoner, ved at maten dyrkes på et småbruk nær deg, og maten hentes i en skog nær deg.
Jakt og andre tradisjoner skal ivaretas og foredles, og ivareta humanitet og etisk oppførsel.
Energijegerne kan jakte, men helst uten våpen. – den rolige skal lære disse opp i ro.
Rusmisbrukeren skal få respekt, og mulighet til å klare seg, helst uten rus.  De skal sees.
Kjærlighet skal erklæres som rikets styrke.

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg